Możliwość składania zamówień została zablokowana. Przepraszamy za utrudnienia.
Menu mobile

Polityka prywatności i polityka plików cookies

Poniższa polityka reguluje zasady oraz obszar przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa oraz role sklepu jako administratora danych. Sklep mrdecor.pl oparty jest na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także odpowiednio chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższa polityka reguluje zasady oraz obszar przetwarzania danych osobowych Klientów, przysługujące im prawa oraz role sklepu jako administratora danych. Polityka zawiera także informacje dotyczące stosowania przez administratora plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

 2. Sklep MRDECOR SP Z O.O. oparty jest na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz organizacyjnych, które zapewniają wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych, a także odpowiednio chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

 3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem (RODO) i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

 4. Niniejsza polityka obowiązuje od 12.03.2019r.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych jest MRDECOR SP. Z O.O. z siedzibą w Nieporęcie przy ul. Kordeckiego 14, nr tel. 515-195-151, [email protected]

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust.1, lit. b RODO.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do:

 

 • wykonania Umowy Sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej;
 • dostawy towaru (przesyłki kurierskiej);
 • zakładania i zarządzania kontem w Sklepie Internetowym;
 • zapewnienia obsługi klienta i pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
 • informowania w sposób bezpośredni o produktach oferowanych przez  MR DECOR SP. Z O.O.;
 • celów kontaktowych;
 • dokonania rozliczeń;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 
 • wysyłania newslettera;
 • zapisywania danych w plikach cookies; 

 

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zakres przetwarzanych przez MR DECOR SP. Z O.O. zależy od działań podejmowanych przez Usługobiorcę.

 

Maksymalny zakres danych osobowych naszych Klientów obejmuje:

 

 • nazwę użytkownika;
 • adres poczty elektronicznej;
 • imię i nazwisko;
 • nazwę firmy;
 • NIP
 • adres zamieszkania/ prowadzenia działalności/ siedziby
 • numer telefonu kontaktowego;

 

w a przypadku, gdy adres dostawy paczek jest inny także:

 

 • imię i nazwisko adresata;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu kontaktowego adresata.

 

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym działania publiczne lub działającym na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikającym z przepisów prawa;
 • podmiotom wspierającym działalność biznesową MR DECOR SP. Z O.O. tzn. kurierom, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, dostawcom usług technicznych i informatycznych (w szczególności dostawy oprogramowania do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawy oprogramowania do zarządzania firmą, dostawcą usług księgowych, prawych i doradczych [tzw. procesorzy danych]. 

 

Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej bez odrębnej zgody.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania przez MRDECOR SP. Z O.O.  Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej 
z Administratorem. Odmowa podania odpowiednich danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe zebrane i przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Umowy, a po tym czasie do okresu przedawnienia roszczeń bądź przez okres wynikający z powszechnie obowiązującego prawa. Natomiast zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

 

UPRAWNIENIA OSOBY PRZEKAZUJĄCEJ DANE OSOBOWE

 

 • Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • Prawo do żądania poprawiania danych osobowych – 
  w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sytuacji domniemania naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z przepisów RODO;
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach, na które udzielono zgodny, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Pliki cookies czyli ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. na dyskach twardych komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów – w zależności od urządzenia, z którego korzysta użytkownik) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 3. utrzymania logowania Użytkownika na każdej kolejnej stronie sklepu internetowego;
 4. zapamiętywania zawartości koszyka;
 5. zapamiętywania danych podanych w formularzach zamówienia lub danych logowania do sklepu internetowego;
 6. dostosowania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze strony sklepu internetowego;
 7. prowadzenia anonimowych statystach w zakresie korzystania ze strony sklepu internetowego.
 8. Większość przeglądarek internetowych domyślnie ustawionych jest na akceptację zapisywania plików cookies. Każdy Użytkownik ma możliwość dokonać zmiany ustawień własnej przeglądarki, tak aby ograniczyć częściowo bądź całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookies.
 9. Brak akceptacji zapisywania plików cookies przez Użytkownika może wpływać na ograniczenie niektórych funkcjonalności sklepu internetowego (np. brak zapamiętania zawartości koszyka może uniemożliwić złożenie zamówienia).
 10. Ustawienie przeglądarki internetowej z domyślnym zapisywaniem plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystanie przez Administratora. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody Użytkownik jest zobowiązany zmienić ustawienia przeglądarki internetowej.
 11. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki internetowej odstępne są w menu Pomoc bądź na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link): w przeglądarce Google Chrome, w przeglądarce Firefox, w przeglądarce Internet Explorer, w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari, w przeglądarce Microsoft Edge
 12. Administrator może przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne sklepu internetowego (tj. takie, które nie identyfikują konkretnej osoby), 
  z zastrzeżeniem, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Sklep internetowy MRDECOR.PL stosuje mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednak w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie jesta możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Sklep Internetowy może posiadać linki do innych stron internetowych. Strony te mogą zawierać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Administrator zaleca się zapoznać.
 2. Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie Sklepu Internetowego „mrdecor.pl”.
Przepraszamy, w chwili obecnej nie ma możliwości płatności poprzez dotpay.
Możliwy jest tylko przelew tradycyjny.